Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

Konkurs Komórkomat i Hama Polska – regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Komórkomat – porównywarka ofert GSM i telefonów jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs  nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Hama Polska.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu tablicy fanpage’a Komórkomat – porównywarka ofert GSM i telefonów.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 28 listopada 2016 roku do godziny 23:59 5 grudnia 2016 roku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie, albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook
  • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana fanpage’a Komórkomat – porównywarka ofert GSM i telefonów oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Komórkomat – porównywarka ofert GSM i telefonów.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w we wpisie konkursowym oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy być fanem profilu Facebookowego Komórkomat – porównywarka ofert GSM i telefonów oraz Hama Polska, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy za który uważa się komentarz pod postem oznaczonym jako #KonkursKomórkomatu znajdującym się na fanpage’u Komórkomatu o treści:

Pamiętacie kultowe Baldur’s Gate? Diablo? Albo Quake’a? W którą z tych, lub innych kultowych gier komputerowych, chcielibyście zagrać (lub już gracie!) na smartfonie? Napiszcie nam o tym w dwóch zdaniach komentarza, a najlepsze odpowiedzi nagrodzimy świetnymi akcesoriami dla prawdziwych fanów gier ufundowanymi przez firmę Hama!

Aby wziąć udział w konkursie:

Polub fanpage Komórkomatu oraz @Hama.
W >dwóch< zdaniach komentarza pod tym wpisem uzasadnij w jaką kultową grę komputerową z dzieciństwa chciałbyś móc zagrać (lub już grasz!) na swoim smartfonie.
Spośród Waszych odpowiedzi nasza redakcja wybierze 10 najbardziej kreatywnych i najciekawszych. Zwycięzców nagrodzimy świetnym sprzętem dla gamerów!

Konkurs trwa do godz. 23:59 dnia 5 grudnia 2016 r. Zwycięzców wybierzemy i ogłosimy na Mikołajki – 6 grudnia 2016 roku do godz. 18:00 – nagrodzonych poinformujemy w prywatnych wiadomościach na FB.

Organizatorem konkursu jest Komórkomat. Regulamin konkursu znajduje się tutaj >> LINK

2. Za pełne Zgłoszenie uważa się wpis, który spełniać będzie obydwa warunki warunki zawarte w poście, tzn. w dwóch zdaniach opisywać będzie ulubioną grę komputerową przeniesioną na platformę mobilną, a użytkownik dokonujący zgłoszenia polubi obydwa fanpage: Komórkomatu oraz Hamy.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest zastosowanie się do poleceń w poście konkursowym.

5. Konkurs przebiega następująco:

a) 29 listopada 2016 roku – 5 grudnia 2016 roku – uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) najpóźniej w dniu 6 grudnia 2016 roku zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości prywatnej w portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są przedmioty sponsorowane przez firmę Hama. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 750 PLN.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą komunikatora Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczone na piśmie na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną wysłane za pomocą Poczty Polskiej w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza w ramach Konkursu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem ‚Reklamacja’ w terminie 7 od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 31 grudnia 2016 roku. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Bezpłatny serwis doradców komórkowych
Dobierzemy Ci najlepszą ofertę!
+48
  • {{ error }}
Już {{count}} {{count_form}} dzisiaj rozmowę
Proszę aby doradca Rankomat przedstawił mi porównanie ofert GSM kontaktując się na podany przeze mnie numer telefonu.
Wszystko gotowe!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Oszczędź nawet 50% na rachunkach za telefon
Porównaj oferty 21 operatorów