Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KOMÓRKOMAT.PL

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, co następuje.

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, NIP: 5272751881, REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, e-mail: [email protected] (zwana dalej: „Rankomat”).

2. Inspektor Ochrony Danych

Rankomat wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected].

3. Cele oraz podstawy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, czyli w celu realizacji zobowiązań Rankomat wynikających z „Regulaminu Serwisu Internetowego Komórkomat.pl”;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, czyli w celu realizacji zobowiązań Rankomat wynikających z zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu internetowego komórkomat.pl (zwanego dalej: „Serwisem”);
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, czyli w celu przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku, gdy Rankomat świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (zwanego dalej: „Operatorem”) w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawa telekomunikacyjnego;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli w przypadku, gdy Rankomat będzie zobligowany do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, czyli w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Rankomat lub podmiotów wchodzących w skład Grupy Rankomat;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub stronę trzecią, czyli w celu dochodzenia lub obrony przeciwko roszczeniami;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, czyli w celu prowadzenia danych statystycznych i analizowania funkcjonowania Serwisu.

4. Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów współpracujących z Rankomat przy realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jak również podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Rankomat nie przekazuje Twoich danych osobowych do podmiotów trzecich, z wyjątkiem Operatorów, na rzecz których Rankomat świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

5. Twoje prawa

Na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, albo do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, albo przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Rankomat.

7. Polityka „cookies” i wymagania techniczne

 • W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
 • Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 • Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione.
 • Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 • Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Więcej informacji na temat plików cookies, wykorzystywanych przez Rankomat, znajdziesz w odrębnym dokumencie Polityka Cookies serwisów internetowych spółki Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8. Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach stanowi warunek skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, tym w szczególności Usługi Zamów Kontakt w rozumieniu „Regulaminu Serwisu Internetowego Komórkomat.pl” dostępnego na stronie https://komorkomat.pl/regulamin/.