Spis treści:

Regulamin serwisu komorkomat.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) opisuje zasady korzystania z serwisu komorkomat.pl (zwanego dalej Serwisem), określa rodzaje usług świadczonych za jego pośrednictwem, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 2. Właścicielem serwisu komorkomat.pl jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-141 przy ulicy Wolskiej 88, zarejestrowany w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27- 51-881.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://komorkomat.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz oferowanych Usług.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 459 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), .

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

 1. Rankomat – Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-141, przy ulicy Wolskiej 88, zarejestrowany w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27- 51-881.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca Oferty telekomunikacyjnej za jego pomocą.
 3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.komorkomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Rankomat drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 5. Oferta – indywidualna oferta określonego Operatora komórkowego, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika w Serwisie lub w trakcie rozmowy z Konsultantem Call Center, skierowana do Użytkownika przez Rankomat lub Operatora komórkowego.
 6. Operator komórkowy – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,.
 7. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Rankomat.
 8. Konsultant Call Center – pracownik Rankomat obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej Czynności Agencyjne.
 9. Czynności Agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Rankomat w imieniu Operatora komórkowego polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów.
 10. Umowa – umowa zawarta przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym z wykorzystaniem usług
 11. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika w pamięci urządzenia, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia), a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.
 12. Porównywarka ofert – kalkulator Ofert komórkowych umożliwiający Użytkownikowi przeliczenie wysokości Oferty na podstawie uzupełnionych przez niego danych.
 13. Partner operatora – podmiot, który wykonuje Czynności Agencyjne w imieniu i na rzecz Operatora komórkowego na podstawie odrębnych umów.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Rankomat z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Rankomat do przekazania danych Użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności do Operatorów komórkowych lub Partnerów operatorów.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

§ 4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Rankomat, na podstawie Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikowi, dostęp do propozycji ofertowych produktów i usług, w tym szczególnie ofert Operatorów komórkowych.
 2. Użytkownik chcąc dokonać porównania Ofert Operatorów komórkowych jest zobowiązany wprowadzić do formularza kalkulacyjnego niezbędne i prawdziwe informacje.
 3. Użytkownik ma prawo do przerwania lub powrócenia do uzupełnienia formularza kalkulacyjnego w dowolnym momencie.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt w sprawie Oferty, zamieszczonej w Serwisie
 5. Użytkownik dokonuje zamówienia bezpłatnego kontaktu podając numer telefonu za pomocą formularza Porównywarki ofert lub pola typu popup dostępnego przy Ofercie wybranego Operatora komórkowego.
 6. W przypadku zamówienia kontaktu Rankomat może przekazać numer telefonu Użytkownika do Operatora komórkowego bądź Partnera operatora, który według Rankomat może zaoferować Użytkownikowi najlepszą ofertę telekomunikacyjną
 7. W celu dokładnego przedstawienia oferty telekomunikacyjnej oraz potencjalnego zawarcia umowy, Użytkownik udziela Rankomat zgody na przekazanie swojego numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych podanych przez Użytkownika w Porównywarce ofert do jednego z podmiotów znajdujących się na liście dostępnej pod adresem https://komorkomat.pl/regulamin/
 8. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

§ 5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Rankomat.
 2. Dane osobowe Użytkownik przekazuje dobrowolnie i są one wykorzystywane w celu przygotowania ofert, jej realizacji i obsługi., a także w celu obsługi reklamacji.
 3. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 4. Rankomat zobowiązuje się do ochrony podanych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w Regulaminie.

§ 6. Techniczne aspekty korzystania z usług Serwisu

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 25.0, Opera w wersji co najmniej 10, włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane Cookies.

§ 7. Zasady odpowiedzialności

 1. Rankomat nie odpowiada za podanie przez Użytkownika w Serwisie niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia Porównywarki ofert przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
 2. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 3. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby Oferty prezentowane w Serwisie były prawidłowe i aktualne Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, prawdziwość oraz aktualność informacji dotyczących poszczególnych ofert zawartych w Serwisie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających szkodliwy lub złośliwy kod lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 1. Rankomat informuje, że wszelkie znaki towarowe znajdujące się w Serwisie należą do Rankomat lub Rankomat posiada prawo do ich wykorzystywania.
 2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich dostępnych w Serwisie treści tylko i wyłącznie do własnego, osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rankomat lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 9. Postępowania reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu na adres mailowy: kontakt@komorkomat.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Rankomat rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Rankomat powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 9.2. nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 10. Postępowania końcowe

Spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłe w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 1. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski
 2. Data opublikowania regulaminu 26.10.2017


Regulamin świadczenia usług przez Rankomat Sp. z o.o s.k. dla umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zmianami) Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Serwisem”) oraz za pośrednictwem Call Center prowadzonego przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Call Center”) w celu zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://www.komorkomat.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 459 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), .

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

 1. Rankomat – Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-141, przy ulicy Wolskiej 88, zarejestrowanej w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27- 51-881.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca Oferty telekomunikacyjnej za jego pomocą.
 3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.komorkomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat
 4. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Rankomat.
 5. Konsultant Call Center – pracownik Rankomat obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.
 6. Czynności Agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Rankomat w imieniu Operatorów komórkowych polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu tychże umów.
 7. Porównywarka ofert – kalkulator Ofert komórkowych dostępny pod adresem https://komorkomat.pl/porownywarka/ umożliwiający Użytkownikowi przeliczenie wysokości Oferty na podstawie uzupełnionych przez niego danych.8. Operator komórkowy – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Operator komórkowy – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Rankomat.
 9. Oferta – indywidualna oferta określonego Operatora komórkowego, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika w Serwisie lub w trakcie rozmowy z Konsultantem Call Center, skierowana do Użytkownika przez Rankomat lub Operatora komórkowego.
 10. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa zawarta przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym z wykorzystaniem Call Center.
 11. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.
 12. Partner operatora komórkowego, dalej zwany „Partnerem operatora” – podmiot, który wykonuje Czynności Agencyjne w imieniu i na rzecz Operatora komórkowego na podstawie odrębnych umów.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Rankomat z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony https://www.komorkomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.
 4. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a następnie zawarł Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej w z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych u wybranego Operatora komórkowego.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług

 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.
 2. W działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 3. Rankomat nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 4. Rankomat ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Rankomat lub Operatora komórkowego. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Koszty połączenia z Serwisem lub Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu lub usług Call Center wskazuje Operatora komórkowego oraz wybiera rodzaj oferty – jej zakres oraz koszt w Serwisie lub przekazuje powyższe dane podczas rozmowy z Konsultantem Call Center.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest prawidłowe podanie przez Użytkownika danych osobowych w rozmowie z Konsultantem Call Center.
 3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Rankomat oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług i ochrona danych osobowych

 1. Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce Prywatności”.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:
  • drogą elektroniczną na adres kontakt@komorkomat.pl;
  • drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:
  • oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  • szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Rankomat rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Rankomat powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
 3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 26.10.2017 roku.
 2. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.


Załącznik  nr 1

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część „Regulaminu” i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych. Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu.

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest rankomat.pl. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 2. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.
 • 2. Gromadzone dane
 1. Dane zbierane podczas rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
 2. Dane zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.
 • 3. Cele gromadzenia danych
 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją Usługi oraz celów marketingowych.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane tylko do odpowiedzi na Twoje pytania.
 • 4. Ochrona i zabezpieczenie Twoich danych
 1. pl zobowiązuje się do ochrony danych zgromadzonych na Twoim koncie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane nie będą udostępniane ani sprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
 3. Twoje dane mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Komunikacja pomiędzy twoją przeglądarką a naszym serwerem jest zabezpieczona przy pomocy protokołu SSL/TLS oraz ważnym certyfikatom wystawionym przez zaufane centra certyfikacji.
 5. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 • 5. Zmiana danych
 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w ww. ustawie.
 2. Jeżeli Twoje dane osobowe ulegną zmianie powinieneś/powinnaś je zaktualizować w zakładce „Ustawienia konta” lub powiadomić nas o tej zmianie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres kontakt@komorkomat.pl.
 • 6. Kwestie techniczne oraz HTTP Cookie (ciasteczko)
 1. W Serwisie wykorzystywane jest HTTP Cookie – ciasteczko.
 2. HTTP Cookie jest używane do podtrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem Serwisu.
 3. HTTP Cookie zawiera dane służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika.
 4. HTTP Cookie nie zawiera danych osobowych.
 • 7. Zmiany w polityce prywatności
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane na tej stronie.
 • 8. Postanowienia dodatkowe

 Treści zamieszczane w komentarzach do artykułów zamieszczonych w Serwisie nie zawsze są zgodne z naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach i jest z tego tytułu odpowiedzialny osobiście.

 • 9. Kontakt

 Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 300-12-37 lub mailowo na adres kontakt@komorkomat.pl.

Lista partnerów

 • Aero 2 Sp. z o.o., z siedzibą w 04-028 Warszawa; al. Stanów Zjednoczonych 61A;
 • Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa z siedzibą w Al. Jerozolimskie 160;
 • P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa z siedzibą w ul. Taśmowa 7;
 • Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4;
 • Telestrada S.A. z siedzibą w 04-203 Warszawa ul. Murmańska 25;
 • T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12;
 • VikingCo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 53-601 Wrocław ul. Tęczowa 13/210;
 • Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 02-724 Warszawa ul. Wołodyjowskiego 42;