Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „KOMORKOMAT.PL”

§ 1
[definicje]

Pojęcia użyte w treści regulaminu otrzymują następujące znaczenie:
1) Doradca – osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Usługodawcy, niezależnie od
podstawy stosunku prawnego łączącego ją z Usługodawcą, polegające na udzielaniu
informacji o Usługach oraz Informacji o Ofertach;
2) Formularz – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, umożliwiający
skorzystanie z Usługi;
3) Informacje o Ofertach – udostępniane w Serwisie treści niebędące Materiałami,
obejmujące informacje o ofertach Operatorów lub innych podmiotów
współpracujących z Usługodawcą, w tym w szczególności dotyczące abonamentu
telefonicznego lub internetowego;
4) Materiały – udostępniane w Serwisie treści o charakterze publicystycznym,
informacyjnym lub marketingowym, obejmujące w szczególności artykuły, rankingi
i recenzje Urządzeń oraz poradniki;
5) Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego;
6) Porównywarka – narzędzie umożliwiające porównanie Urządzeń lub Informacji
o Ofertach, które dostępne jest za pośrednictwem Serwisu;
7) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;
8) Regulamin – niniejszy dokument;
9) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.komorkomat.pl,
którego administratorem jest Usługodawca;
10) Umowa o świadczenie Usługi – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Usługa;
11) Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego, takie jak telefon komórkowy;
12) Usługi – usługi, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu;
13) Usługodawca – Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej:
Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą
w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, identyfikująca się NIP: 5272751881
oraz REGON: 363096183, kapitał zakładowy: 65.000.550,00 zł;
14) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 16 rok życia.

§ 2

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.komorkomat.pl, umożliwiającego Użytkownikowi m.in. zapoznanie się z treścią publikowanych Materiałów i Informacji o Ofertach, jak również skorzystanie z Usługi Porównywarki.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Materiały oraz Informacje o Ofertach
zawierały rzetelne oraz aktualne dane, w szczególności poprzez współpracę z
Operatorami lub ich współpracownikami oraz umożliwienie Użytkownikowi dokonania
zgłoszenia błędnych danych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania Materiałów oraz Informacji
o Ofertach lub ich aktualizacji z opóźnieniem.
4. Materiały oraz Informacje o Ofertach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
1) Usługę Porównywarki, o której mowa w § 3 Regulaminu;
2) Usługę Zamów Kontakt, o której mowa w § 4 Regulaminu;
3) Usługę Opinii, o której mowa w § 5 Regulaminu.
6. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
7. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
8. Wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne.
9. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
Z chwilą wykonania świadczenia przez Usługodawcę, Umowa o świadczenie Usługi
uważana jest za wykonaną i ulega rozwiązaniu.
10. Użytkownik może w każdej chwili, do momentu bezpośrednio poprzedzającego zawarcie Umowy o świadczenie Usługi, zrezygnować ze skorzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik powinien np. zamknąć okno (kartę) przeglądarki internetowej.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia
działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.
12. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
1) urządzenie posiadające dostęp do Internetu;
2) przeglądarkę internetową, umożliwiającą przeglądanie zasobów Internetu, przy czym
w celu bezpiecznego korzystania z Internetu zaleca się korzystanie z aktualnych
wersji przeglądarek internetowych.
13. W celu skorzystania z niektórych Usług, Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.
14. Użytkownikom zabrania się:
1) naruszania praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych lub praw
własności intelektualnej;
2) kopiowania, rozpowszechniania lub korzystania z Materiałów lub Informacji o
Ofertach dla celów niemieszczących się w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu, którego produkty
lub usługi są przedmiotem Materiałów lub Informacji o Ofertach;
3) dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niezgodnych z dobrymi
obyczajami;

4) podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zakłócenia działania
Serwisu, w tym w szczególności przy użyciu botów.

§ 3

[Usługa Porównywarki]

1. Usługa Porównywarki polega na umożliwieniu Użytkownikowi porównania Informacji
o Ofertach dotyczących w szczególności abonamentów telefonicznych (telefonia
komórkowa) oraz Internetu.
2. W ramach Usługi Porównywarki, Usługodawca umożliwia ponadto:
1) przekierowanie Użytkownika przeglądającego Informacje o Ofertach bezpośrednio na
stronę internetową Operatora w celu uzyskania pełnych informacji o ofercie
Operatora;
2) przekazanie Usługodawcy adresu e-mail przez Użytkownika w celu otrzymania
szczegółowych danych odnoszących się do prezentowanych Informacji o Ofertach;
3) skorzystanie z Usługi Zamów Kontakt na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
3. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik powinien:
1) wypełnić Formularz, poprzez wskazanie pożądanych parametrów, np. poprzez
dokonanie wyboru oferty z Urządzeniem lub bez, Operatora, rodzaju abonamentu,
czasu trwania umowy;
2) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
3) nacisnąć przycisk „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważny.
4. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, dochodzi do
zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
5. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości skorzystania
z usług, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 powyżej.
6. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, Użytkownik
zostanie przekierowany na podstronę Serwisu zawierającą zestawienie Informacji
o Ofertach spełniających określone przez Użytkownika kryteria za pośrednictwem
Formularza lub informację o braku Informacji o Ofertach spełniających pożądane
kryteria. W przypadku braku Informacji o Ofertach spełniających wybrane przez
Użytkownika kryteria, Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi Informacje o
Ofertach, które posiadają podobne cechy.
7. Podstrona Serwisu, o której mowa ust. 6 powyżej może zawierać Informacje o Ofertach rekomendowanych przez Serwis lub sponsorowane Informacje o Ofertach.

§ 4

[Usługa Zamów Kontakt]

1. Usługa Zamów Kontakt polega na zamówieniu kontaktu telefonicznego z Doradcą,
w szczególności w celu otrzymania od Doradcy szczegółowych danych dotyczących usług i warunków opłatności za usługi będące przedmiotem Informacji o Ofertach lub doboru usługi zgodnej z preferencjami Użytkownika.
2. W przypadku skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik może skorzystać z Usługi Zamów Kontakt poprzez:
1) podanie swojego numeru telefonu w Formularzu Usługi Porównywarki, a następnie
naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego;
naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy
2) podanie swojego numeru telefonu w dedykowanym, wyskakującym okienku, oraz
naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”; naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony
Usługodawcy;
3) podanie swojego numeru telefonu i naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt”
znajdującego się po prawej stronie Informacji o Ofercie wyświetlanej za
pośrednictwem Porównywarki, o ile Usługa Zamów Kontakt jest świadczona dla danej
Informacji o Ofercie; naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt” jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy.
3. Z Usługi Zamów Kontakt Użytkownik może skorzystać:
1) w ramach przeglądania innych zasobów Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien
wypełnić Formularz udostępniony na przeglądanej podstronie poprzez wskazanie
swojego numeru telefonu oraz kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub
równoważnego; kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub równoważnego jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy;
2) poprzez podanie swojego numeru telefonu w wyskakującym okienku, oraz
naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę” oraz naciśnięcie przycisku „Zamów
Rozmowę” lub równoważnego; kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub
równoważnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze
strony Usługodawcy.
4. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 2-3 dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia rozmowy telefonicznej pomiędzy Doradcą a Użytkownikiem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi
Zamów Kontakt.
6. W celu skorzystania z Usługi Zamów Kontakt, Użytkownik powinien podać prawdziwy
numer telefonu, którego jest abonentem lub Użytkownikiem. Zabrania się podawania
numerów telefonu nieistniejących lub numerów, do których korzystania Użytkownik nie
posiada uprawnienia.

§ 5
[Usługa Opinii]

1. Usługa Opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi dodawania opinii, komentarzy
o Materiałach zamieszczonych w serwisie, w tym w szczególności o Operatorach

i świadczonych przez nich usługach, jak również odpowiadania na zamieszczone
komentarze.
2. W celu skorzystania z Usługi Opinii, Użytkownik powinien wypełnić Formularz znajdujący się pod Materiałami prezentowanymi w Serwisie, np. pod artykułami lub podstronami dotyczącymi Operatorów, poprzez podanie swojego imienia lub pseudonimu oraz adresu e-mail, zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Opublikuj Komentarz” lub równoważnego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi
Opinii.
4. Komentarze dodawane przez Użytkowników w ramach Usługi Opinii podlegają moderacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikowania komentarzy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na znaczne obciążenie Serwisu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza naruszającego
przepisy powszechnie obowiązujące, dobre obyczaje oraz postanowienia Regulaminu. W przypadku odmowy publikacji komentarza, Użytkownikowi nie przysługuje żadne
roszczenie względem Usługodawcy.

§ 6
[Reklamacje]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem
Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
2. W celu złożenia reklamacji, Użytkownik powinien podać imię, nazwisko, adres e-mail,
adres do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany w reklamacji, przy czym na wyraźne żądanie Użytkownika wnoszącego reklamację odpowiedź zostanie wysłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
4. Reklamacje należy wysyłać na adres do korespondencji Usługodawcy, tj. Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Komórkomat”, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@komorkomat.pl.
5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące w szczególności usług świadczonych przez podmioty trzecie, które są przedmiotem Informacji o Ofertach będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, w szczególności Operatorowi albo Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o konieczności skierowania reklamacji do właściwego podmiotu. W przypadku, przekazania reklamacji do podmiotu właściwego, Usługodawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu jego reklamacji.

§ 7

[odpowiedzialność Usługodawcy]

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń.
2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od
Usługodawcy, w tym leżące po stronie Operatorów, szkody poniesione przez
Użytkownika, które zostały spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi
jak włamania do systemu, czy zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
1) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
2) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;
3) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub
całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

§ 8

[postanowienia końcowe]

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników jako ich administrator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie.
2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu z ważnych powodów,
w szczególności w wypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub
zmiany funkcjonalności Serwisu lub Usług.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.komorkomat.pl/regulamin w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następującym po dniu udostępnienia
zmienionej treści Regulaminu w Serwisie. Informacja o publikacji zaktualizowanego
Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2021 roku.