Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „KOMORKOMAT.PL”

§ 1

[definicje]

Pojęcia użyte w treści regulaminu otrzymują następujące znaczenie:

 • Doradca – osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Usługodawcy lub Partnera Usługodawcy, niezależnie od podstawy stosunku prawnego łączącego ją z Usługodawcą, polegające na telefonicznym udzielaniu informacji o Usługach oraz Informacji o Ofertach;
 • Formularz – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, umożliwiający skorzystanie z Usługi;
 • Informacje o Ofertach – udostępniane w Serwisie treści niebędące Materiałami, obejmujące informacje o ofertach Operatorów lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w tym w szczególności dotyczące abonamentu telefonicznego lub internetowego;
 • Materiały – udostępniane w Serwisie treści o charakterze publicystycznym, informacyjnym lub marketingowym, obejmujące w szczególności artykuły, rankingi i recenzje Urządzeń oraz poradniki;
 • Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 • Partner Usługodawcy – Operator współpracujący z Usługodawcą w zakresie pozyskiwania klientów;
 • Porównywarka – narzędzie umożliwiające porównanie Urządzeń lub Informacji o Ofertach, które dostępne jest za pośrednictwem Serwisu;
 • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.komorkomat.pl, którego administratorem jest Usługodawca;
 • Umowa o świadczenie Usługi – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Usługa;
 • Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, takie jak telefon komórkowy;
 • Usługi – usługi, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu;
 • Usługodawca – Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, identyfikująca się NIP: 5272751881 oraz REGON: 363096183, kapitał zakładowy: 65.000.550,00 zł;
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 16 rok życia

§ 2

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.komorkomat.pl, umożliwiającego Użytkownikowi m.in. zapoznanie się z treścią publikowanych Materiałów i Informacji o Ofertach, jak również skorzystanie z Usługi Porównywarki.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Materiały oraz Informacje o Ofertach zawierały rzetelne oraz aktualne dane, w szczególności poprzez współpracę z Operatorami lub ich współpracownikami oraz umożliwienie Użytkownikowi dokonania zgłoszenia błędnych danych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania Materiałów oraz Informacji o Ofertach lub ich aktualizacji z opóźnieniem.
 4. Materiały oraz Informacje o Ofertach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
 • Usługę Porównywarki, o której mowa w § 3 Regulaminu;
 • Usługę Zamów Kontakt, o której mowa w § 4 Regulaminu;
 • Usługę Opinii, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 3. Wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne.
 4. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi. Z chwilą wykonania świadczenia przez Usługodawcę, Umowa o świadczenie Usługi uważana jest za wykonaną i ulega rozwiązaniu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, do momentu bezpośrednio poprzedzającego zawarcie Umowy o świadczenie Usługi, zrezygnować ze skorzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik powinien, np. zamknąć okno (kartę) przeglądarki internetowej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, w tym do zamieszczania w Serwisie reklam.
 7. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
 • urządzenie posiadające dostęp do Internetu;
 • przeglądarkę internetową, umożliwiającą przeglądanie zasobów Internetu, przy czym w celu bezpiecznego korzystania z Internetu zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 1. W celu skorzystania z niektórych Usług, Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.
 2. Użytkownikom zabrania się:
 • naruszania praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej;
 • kopiowania, rozpowszechniania lub korzystania z Materiałów lub Informacji o Ofertach dla celów niemieszczących się w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu, którego produkty lub usługi są przedmiotem Materiałów lub Informacji o Ofertach;
 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niezgodnych z dobrymi obyczajami;
 • podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zakłócenia działania Serwisu, w tym w szczególności przy użyciu botów.

§ 3

[Usługa Porównywarki]

 1. Usługa Porównywarki polega na umożliwieniu Użytkownikowi porównania Informacji o Ofertach dotyczących w szczególności abonamentów telefonicznych (telefonia komórkowa) oraz Internetu.
 2. W ramach Usługi Porównywarki, Usługodawca umożliwia ponadto:
 • przekierowanie Użytkownika przeglądającego Informacje o Ofertach bezpośrednio na stronę internetową Operatora w celu uzyskania pełnych informacji o ofercie Operatora;
 • przekazanie Usługodawcy adresu e-mail przez Użytkownika w celu otrzymania szczegółowych danych odnoszących się do prezentowanych Informacji o Ofertach;
 • skorzystanie z Usługi Zamów Kontakt na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 1. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik powinien:
 • wypełnić Formularz, poprzez wskazanie pożądanych parametrów, np. poprzez dokonanie wyboru oferty z Urządzeniem lub bez, Operatora, rodzaju abonamentu, czasu trwania umowy;
 • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
 • nacisnąć przycisk „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważny.
 1. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
 2. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości skorzystania z usług, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 powyżej.
 3. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę Serwisu zawierającą zestawienie Informacji o Ofertach spełniających określone przez Użytkownika kryteria za pośrednictwem Formularza lub informację o braku Informacji o Ofertach spełniających pożądane kryteria. W przypadku braku Informacji o Ofertach spełniających wybrane przez Użytkownika kryteria, Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi Informacje o Ofertach, które posiadają podobne cechy.
 4. Podstrona Serwisu, o której mowa ust. 6 powyżej może zawierać Informacje o Ofertach rekomendowanych przez Serwis lub sponsorowane Informacje o Ofertach.

§ 4

[Usługa Zamów Kontakt]

 1. Usługa Zamów Kontakt polega na zamówieniu kontaktu telefonicznego z Doradcą, w szczególności w celu otrzymania od Doradcy szczegółowych danych dotyczących usług i warunków opłatności za usługi będące przedmiotem Informacji o Ofertach lub doboru usługi zgodnej z preferencjami Użytkownika.
 2. W przypadku skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik może skorzystać z Usługi Zamów Kontakt poprzez:
 • podanie swojego numeru telefonu w Formularzu Usługi Porównywarki, a następnie naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego; naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego;.
 • podanie swojego numeru telefonu w dedykowanym, wyskakującym okienku oraz naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”; naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”;
 • podanie swojego numeru telefonu i naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt” znajdującego się po prawej stronie Informacji o Ofercie wyświetlanej za pośrednictwem Porównywarki, o ile Usługa Zamów Kontakt jest świadczona dla danej Informacji o Ofercie; .
 1. Z Usługi Zamów Kontakt Użytkownik może skorzystać:
 • w ramach przeglądania innych zasobów Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić Formularz udostępniony na przeglądanej podstronie poprzez wskazanie swojego numeru telefonu oraz kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub równoważnego;;
 • poprzez podanie swojego numeru telefonu w wyskakującym okienku oraz naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę” Rozmowę” lub równoważnego; .
 1. Usługodawca oświadcza, że Usługa Zamów Kontakt może być realizowana bezpośrednio przez Usługodawcę lub jednego z Partnerów Usługodawcy. W przypadku realizacji Usługi Zamów Kontakt bezpośrednio przez Usługodawcę, naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”, „Zamów Kontakt”, „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego wiąże się z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny w celu realizacji Usługi Zamów Kontakt w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. W przypadku, gdy Usługa Zamów Kontakt ma być realizowana przez Partnera Usługodawcy, to Użytkownik zostanie poproszony przez Usługodawcę o wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny ze strony Partnera Usługodawcy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne i następuje poprzez zapoznanie się z jej treścią, a następnie kliknięcie przycisku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 3. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 2-3 dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia rozmowy telefonicznej pomiędzy Doradcą a Użytkownikiem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi Zamów Kontakt.
 5. W celu skorzystania z Usługi Zamów Kontakt, Użytkownik powinien podać prawdziwy numer telefonu, którego jest abonentem lub Użytkownikiem. Zabrania się podawania numerów telefonu nieistniejących lub numerów, do których korzystania Użytkownik nie posiada uprawnienia.

§ 5

[Usługa Opinii]

 1. Usługa Opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi dodawania opinii, komentarzy o Materiałach zamieszczonych w serwisie, w tym w szczególności o Operatorach i świadczonych przez nich usługach, jak również odpowiadania na zamieszczone komentarze.
 2. W celu skorzystania z Usługi Opinii, Użytkownik powinien wypełnić Formularz znajdujący się pod Materiałami prezentowanymi w Serwisie, np. pod artykułami lub podstronami dotyczącymi Operatorów, poprzez podanie swojego imienia lub pseudonimu oraz adresu e-mail, zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Opublikuj Komentarz” lub równoważnego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi Opinii.
 4. Komentarze dodawane przez Użytkowników w ramach Usługi Opinii podlegają moderacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikowania komentarzy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na znaczne obciążenie Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza naruszającego przepisy powszechnie obowiązujące, dobre obyczaje oraz postanowienia Regulaminu. W przypadku odmowy publikacji komentarza, Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Usługodawcy.

§ 6

[Reklamacje]

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 2. W celu złożenia reklamacji, Użytkownik powinien podać imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany w reklamacji, przy czym na wyraźne żądanie Użytkownika wnoszącego reklamację odpowiedź zostanie wysłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
 4. Reklamacje należy wysyłać na adres do korespondencji Usługodawcy, tj. Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Komórkomat”, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected].
 5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące w szczególności usług świadczonych przez podmioty trzecie, które są przedmiotem Informacji o Ofertach będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, w szczególności Operatorowi albo Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o konieczności skierowania reklamacji do właściwego podmiotu. W przypadku, przekazania reklamacji do podmiotu właściwego, Usługodawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu jego reklamacji.

§ 7

[odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od Usługodawcy, w tym leżące po stronie Operatorów, szkody poniesione przez Użytkownika, które zostały spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;
 • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

§ 8

[postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników jako ich administrator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie.
 2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w wypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany funkcjonalności Serwisu lub Usług.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie komorkomat.pl/regulamin w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następującym po dniu udostępnienia zmienionej treści Regulaminu w Serwisie. Informacja o publikacji zaktualizowanego Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 26 lipca 2023 roku.