Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

Od 10 marca 2021 będzie obowiązywał nowy regulamin serwisu internetowego komórkomat.pl. Poniżej możesz zapoznać się z jego treścią:

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „KOMORKOMAT.PL”

§ 1
[definicje]

Pojęcia użyte w treści regulaminu otrzymują następujące znaczenie:
1) Doradca – osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Usługodawcy, niezależnie od
podstawy stosunku prawnego łączącego ją z Usługodawcą, polegające na udzielaniu
informacji o Usługach oraz Informacji o Ofertach;
2) Formularz – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, umożliwiający skorzystanie
z Usługi;
3) Informacje o Ofertach – udostępniane w Serwisie treści niebędące Materiałami,
obejmujące informacje o ofertach Operatorów lub innych podmiotów współpracujących
z Usługodawcą, w tym w szczególności dotyczące abonamentu telefonicznego lub
internetowego;
4) Materiały – udostępniane w Serwisie treści o charakterze publicystycznym,
informacyjnym lub marketingowym, obejmujące w szczególności artykuły, rankingi
i recenzje Urządzeń oraz poradniki;
5) Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego;
6) Porównywarka – narzędzie umożliwiające porównanie Urządzeń lub Informacji
o Ofertach, które dostępne jest za pośrednictwem Serwisu;
7) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;
8) Regulamin – niniejszy dokument;
9) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.komorkomat.pl,
którego administratorem jest Usługodawca;
10) Umowa o świadczenie Usługi – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Usługa;
11) Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego, takie jak telefon komórkowy;
12) Usługi – usługi, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu;
13) Usługodawca – Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej:
Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą
w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, identyfikująca się NIP: 5272751881 oraz
REGON: 363096183, kapitał zakładowy: 65.000.550,00 zł;
14) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 16 rok życia.

§ 2

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.komorkomat.pl, umożliwiającego Użytkownikowi m.in. zapoznanie się z treścią publikowanych Materiałów i Informacji o Ofertach, jak również skorzystanie z Usługi Porównywarki.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Materiały oraz Informacje o Ofertach
zawierały rzetelne oraz aktualne dane, w szczególności poprzez współpracę z Operatorami lub ich współpracownikami oraz umożliwienie Użytkownikowi dokonania zgłoszenia błędnych danych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania Materiałów oraz Informacji
o Ofertach lub ich aktualizacji z opóźnieniem.
4. Materiały oraz Informacje o Ofertach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

 1. Usługę Porównywarki, o której mowa w § 3 Regulaminu;
 2. Usługę Zamów Kontakt, o której mowa w § 4 Regulaminu;
 3. Usługę Opinii, o której mowa w § 5 Regulaminu.

6. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
7. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
8. Wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne.
9. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
Z chwilą wykonania świadczenia przez Usługodawcę, Umowa o świadczenie Usługi
uważana jest za wykonaną i ulega rozwiązaniu.
10. Użytkownik może w każdej chwili, do momentu bezpośrednio poprzedzającego zawarcie
Umowy o świadczenie Usługi, zrezygnować ze skorzystania z Usługi. W tym celu
Użytkownik powinien np. zamknąć okno (kartę) przeglądarki internetowej.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia
działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.
12. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:

 1. urządzenie posiadające dostęp do Internetu;
 2. przeglądarkę internetową, umożliwiającą przeglądanie zasobów Internetu, przy czym
  w celu bezpiecznego korzystania z Internetu zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

13.W celu skorzystania z niektórych Usług, Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.
14. Użytkownikom zabrania się:

 1. naruszania praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych lub praw
  własności intelektualnej;
 2. kopiowania, rozpowszechniania lub korzystania z Materiałów lub Informacji o Ofertach dla celów niemieszczących się w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu, którego produkty lub usługi są przedmiotem Materiałów lub Informacji o Ofertach;
 3. dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niezgodnych z dobrymi obyczajami;
 4. podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zakłócenia działania Serwisu, w tym w szczególności przy użyciu botów

§ 3

[Usługa Porównywarki]

1. Usługa Porównywarki polega na umożliwieniu Użytkownikowi porównania Informacji
o Ofertach dotyczących w szczególności abonamentów telefonicznych (telefonia
komórkowa) oraz Internetu.
2. W ramach Usługi Porównywarki, Usługodawca umożliwia ponadto:

 1. przekierowanie Użytkownika przeglądającego Informacje o Ofertach bezpośrednio na stronę internetową Operatora w celu uzyskania pełnych informacji o ofercie Operatora;
 2. przekazanie Usługodawcy adresu e-mail przez Użytkownika w celu otrzymania
  szczegółowych danych odnoszących się do prezentowanych Informacji o Ofertach;
 3. skorzystanie z Usługi Zamów Kontakt na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

3. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik powinien:

 1. wypełnić Formularz, poprzez wskazanie pożądanych parametrów, np. poprzez
  dokonanie wyboru oferty z Urządzeniem lub bez, Operatora, rodzaju abonamentu,
  czasu trwania umowy;
 2. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
 3. nacisnąć przycisk „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważny.

4. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, dochodzi do
zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
5. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości skorzystania
z usług, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 powyżej.
6. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, Użytkownik
zostanie przekierowany na podstronę Serwisu zawierającą zestawienie Informacji
o Ofertach spełniających określone przez Użytkownika kryteria za pośrednictwem
Formularza lub informację o braku Informacji o Ofertach spełniających pożądane kryteria. W przypadku braku Informacji o Ofertach spełniających wybrane przez Użytkownika kryteria, Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi Informacje o Ofertach, które posiadają podobne cechy.
7. Podstrona Serwisu, o której mowa ust. 6 powyżej może zawierać Informacje o Ofertach rekomendowanych przez Serwis lub sponsorowane Informacje o Ofertach.

§ 4

[Usługa Zamów Kontakt]

1. Usługa Zamów Kontakt polega na zamówieniu kontaktu telefonicznego z Doradcą,
w szczególności w celu otrzymania od Doradcy szczegółowych danych dotyczących usług i warunków opłatności za usługi będące przedmiotem Informacji o Ofertach lub doboru usługi zgodnej z preferencjami Użytkownika.

2. W przypadku skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik może skorzystać z Usługi Zamów Kontakt poprzez:

 1. podanie swojego numeru telefonu w Formularzu Usługi Porównywarki, a następnie
  naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy;
 2. podanie swojego numeru telefonu w dedykowanym, wyskakującym okienku, oraz
  naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”; naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”
  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony
  Usługodawcy;
 3. podanie swojego numeru telefonu i naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt”
  znajdującego się po prawej stronie Informacji o Ofercie wyświetlanej za
  pośrednictwem Porównywarki, o ile Usługa Zamów Kontakt jest świadczona dla danej Informacji o Ofercie; naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy.

3. Z Usługi Zamów Kontakt Użytkownik może skorzystać:

 1. w ramach przeglądania innych zasobów Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien
  wypełnić Formularz udostępniony na przeglądanej podstronie poprzez wskazanie
  swojego numeru telefonuoraz kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub
  równoważnego; kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub równoważnego jest
  równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy;
 2. poprzez podanie swojego numeru telefonu w wyskakującym okienku, oraz naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę” oraz naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub równoważnego; kliknięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub równoważnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy.

4. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 2-3 dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia rozmowy telefonicznej pomiędzy Doradcą a Użytkownikiem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi
Zamów Kontakt.
6. W celu skorzystania z Usługi Zamów Kontakt, Użytkownik powinien podać prawdziwy
numer telefonu, którego jest abonentem lub Użytkownikiem. Zabrania się podawania
numerów telefonu nieistniejących lub numerów, do których korzystania Użytkownik nie
posiada uprawnienia.

§ 5
[Usługa Opinii]

1. Usługa Opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi dodawania opinii, komentarzy
o Materiałach zamieszczonych w serwisie, w tym w szczególności o Operatorach
i świadczonych przez nich usługach, jak również odpowiadania na zamieszczone
komentarze.
2. W celu skorzystania z Usługi Opinii, Użytkownik powinien wypełnić Formularz znajdujący się pod Materiałami prezentowanymi w Serwisie, np. pod artykułami lub podstronami dotyczącymi Operatorów, poprzez podanie swojego imienia lub pseudonimu oraz adresu e-mail, zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Opublikuj Komentarz” lub równoważnego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi
Opinii.
4. Komentarze dodawane przez Użytkowników w ramach Usługi Opinii podlegają moderacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikowania komentarzy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na znaczne obciążenie Serwisu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza naruszającego
przepisy powszechnie obowiązujące, dobre obyczaje oraz postanowienia Regulaminu. W przypadku odmowy publikacji komentarza, Użytkownikowi nie przysługuje żadne
roszczenie względem Usługodawcy.

§ 6
[Reklamacje]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem
Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
2. W celu złożenia reklamacji, Użytkownik powinien podać imię, nazwisko, adres e-mail,
adres do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany w reklamacji, przy czym na wyraźne żądanie Użytkownika wnoszącego reklamację odpowiedź zostanie wysłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
4. Reklamacje należy wysyłać na adres do korespondencji Usługodawcy, tj. Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Komórkomat”, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@komorkomat.pl.
5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące w szczególności usług świadczonych przez podmioty trzecie, które są przedmiotem Informacji o Ofertach będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, w szczególności Operatorowi albo Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o konieczności skierowania reklamacji do właściwego podmiotu. W przypadku, przekazania reklamacji do podmiotu właściwego, Usługodawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu jego reklamacji.

§ 7

[odpowiedzialność Usługodawcy]

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń.

2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od
Usługodawcy, w tym leżące po stronie Operatorów, szkody poniesione przez Użytkownika, które zostały spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
 2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;
 3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

§ 8

[postanowienia końcowe]

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników jako ich administrator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie.
2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu z ważnych powodów,
w szczególności w wypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub
zmiany funkcjonalności Serwisu lub Usług.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.komorkomat.pl/regulamin w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następującym po dniu udostępnienia
zmienionej treści Regulaminu w Serwisie. Informacja o publikacji zaktualizowanego
Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2021 roku.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „KOMORKOMAT.PL” ważny do 10.03.2021

§ 1

[definicje]

Pojęcia użyte w treści regulaminu otrzymują następujące znaczenie:
1) Doradca – osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Usługodawcy, niezależnie od
podstawy stosunku prawnego łączącego ją z Usługodawcą, polegające na udzielaniu
informacji o Usługach oraz Informacji o Ofertach dostępnych za pośrednictwem
Serwisu;
2) Formularz – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, umożliwiający skorzystanie
z Usługi;
3) Informacje o Ofertach – udostępniane w Serwisie treści niebędące Materiałami,
obejmujące informacje o ofertach Operatorów lub innych podmiotów współpracujących
z Usługodawcą, w tym w szczególności dotyczące abonamentu telefonicznego lub
internetowego;
4) Materiały – udostępniane w Serwisie treści o charakterze publicystycznym,
informacyjnym lub marketingowym, obejmujące w szczególności artykuły, rankingi
Urządzeń, poradniki, recenzje Urządzeń;
5) Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
6) Porównywarka – narzędzie umożliwiające porównanie Informacji o Ofertach lub
Urządzeń, które dostępne jest za pośrednictwem Serwisu;
7) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
8) Regulamin – niniejszy dokument;
9) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem komorkomat.pl, którego
administratorem jest Usługodawca;
10) Umowa o świadczenie Usługi – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Usługa;
11) Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego, takie jak telefon komórkowy;
12) Usługi – usługi, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu;
13) Usługodawca – Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej:
Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą
w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, identyfikująca się NIP: 5272751881 oraz
REGON: 363096183; wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł
14) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 16 rok życia.

§ 2

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem komorkomat.pl, umożliwiającego Użytkownikowi m.in. zapoznanie się z treścią publikowanych Materiałów i Informacji o Ofertach, jak również skorzystanie z Usługi Porównywarki.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Materiały oraz Informacje o Ofertach
zawierały rzetelne oraz aktualne dane, w szczególności poprzez współpracę z Operatorami lub ich współpracownikami oraz umożliwienie Użytkownikowi dokonania zgłoszenia błędnych danych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania Materiałów oraz Informacji o Ofertach lub ich aktualizacji z opóźnieniem.
4. Materiały oraz Informacje o Ofertach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

 1. Usługę Porównywarki, o której mowa w § 3 Regulaminu;
 2. Usługę Zamów Kontakt, o której mowa w § 4 Regulaminu;
 3. Usługę Opinii, o której mowa w § 5 Regulaminu.

6. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
7. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
8. Wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne.
9. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
Z chwilą wykonania świadczenia przez Usługodawcę, Umowa o świadczenie Usługi
uważana jest za wykonaną i ulega rozwiązaniu.
10. Użytkownik może w każdej chwili, do momentu bezpośrednio poprzedzającego zawarcie Umowy o świadczenie Usługi, zrezygnować ze skorzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik powinien np. zamknąć okno (kartę) przeglądarki internetowej.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia
działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.
12. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:

 1. urządzenie posiadające dostęp do Internetu;
 2. przeglądarkę internetową, umożliwiającą przeglądanie zasobów Internetu, przy czym
  w celu bezpiecznego korzystania z Internetu zaleca się korzystanie z aktualnych wersji
  przeglądarek internetowych.

13. W celu skorzystania z niektórych Usług, Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.
14. Użytkownikom zabrania się:

 1. naruszania praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych lub praw
  własności intelektualnej;
 2. kopiowania, rozpowszechniania lub korzystania z Materiałów lub Informacji o Ofertach dla celów niemieszczących się w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uzyskania
  uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu, którego produkty lub usługi są
  przedmiotem Materiałów lub Informacji o Ofertach;
 3. dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niezgodnych z dobrymi
  obyczajami;
 4. podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zakłócenia działania Serwisu, w tym w szczególności przy użyciu botów.

§ 3

[Usługa Porównywarki]

1. Usługa Porównywarki polega na umożliwieniu Użytkownikowi porównania Informacji
o Ofertach dotyczących w szczególności abonamentów telefonicznych (telefonia
komórkowa) oraz Internetu.
2. W ramach Usługi Porównywarki, Usługodawca umożliwia ponadto:

 1. przekierowanie Użytkownika przeglądającego Informacje o Ofertach bezpośrednio na
  stronę internetową Operatora w celu uzyskania pełnych informacji o ofercie Operatora;
 2. przekazanie Usługodawcy adresu e-mail przez Użytkownika w celu otrzymania
  szczegółowych danych odnoszących się do prezentowanych Informacji o Ofertach;
 3. skorzystanie z Usługi Zamów Kontakt na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

3. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik powinien:

 1. wypełnić Formularz, poprzez wskazanie pożądanych parametrów, np. poprzez
  dokonanie wyboru oferty z urządzeniem lub bez, Operatora, rodzaju abonamentu,
  czasu trwania umowy;
 2. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
 3. nacisnąć przycisk „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważny.

4. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, dochodzi do
zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
5. W celu skorzystania z Usługi Porównywarki podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości skorzystania
z usług, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 powyżej.
6. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, Użytkownik
zostanie przekierowany na podstronę Serwisu zawierającą zestawienie Informacji
o Ofertach spełniających określone przez Użytkownika kryteria za pośrednictwem
Formularza lub informację o braku Informacji o Ofertach spełniających pożądane kryteria.
W przypadku braku Informacji o Ofertach spełniających wybrane przez Użytkownika
kryteria, Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi Informacje o Oferach, które
posiadają podobne cechy.
7. Podstrona Serwisu, o której mowa ust. 6 powyżej może zawierać Informacje o Ofertach rekomendowanych przez Serwis lub sponsorowane Informacje o Ofertach.

§ 4

[Usługa Zamów Kontakt]

1. Usługa Zamów Kontakt polega na zamówieniu kontaktu telefonicznego z Doradcą,
w szczególności w celu otrzymania od Doradcy szczegółowych danych dotyczących usług i warunków opłatności za usługi będące przedmiotem Informacji o Ofertach lub doboru usługi zgodnej z preferencjami Użytkownika.
2. W przypadku skorzystania z Usługi Porównywarki, Użytkownik może skorzystać z Usługi Zamów Kontakt poprzez:

 1. podanie swojego numeru telefonu w Formularzu Usługi Porównywarki oraz zaznaczenie odpowiedniej zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy, a następnie naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” lub „Porównaj Teraz” lub równoważnego;
 2. podanie swojego numeru telefonu w dedykowanym, wyskakującym okienku, oraz
  naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”; naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”
  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony
  Usługodawcy;
 3. podanie swojego numeru telefonu i naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt”
  znajdującego się po prawej stronie Oferty wyświetlanej za pośrednictwem
  Porównywarki, o ile Usługa Zamów Kontakt jest świadczona dla danej Informacji
  o Ofercie; naciśnięcie przycisku „Zamów Kontakt” jest równoznaczne z wyrażeniem
  zgody na kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy.

3. Z Usługi Zamów Kontakt Użytkownik może skorzystać:

 1. w ramach przeglądania innych zasobów Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien
  wypełnić Formularz udostępniony na przeglądanej podstronie poprzez wskazanie
  swojego numeru telefonu, zaznaczenie odpowiednich zgód oraz kliknięcie przycisku
  „Zamów Rozmowę” lub równoważnego;
 2. poprzez podanie swojego numeru telefonu w wyskakującym okienku, oraz naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę”; zaznaczenie odpowiednich zgód oraz naciśnięcie przycisku „Zamów Rozmowę” lub równoważnego.

4. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 2-3 dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia rozmowy telefonicznej pomiędzy Doradcą a Użytkownikiem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi
Zamów Kontakt.
6. W celu skorzystania z Usługi Zamów Kontakt, Użytkownik powinien podać prawdziwy
numer telefonu, którego jest abonentem lub Użytkownikiem. Zabrania się podawania
numerów telefonu nieistniejących lub numerów, do których korzystania Użytkownik nie
posiada uprawnienia.

§ 5

[Usługa Opinii]

1. Usługa Opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi dodawania opinii, komentarzy
o Materiałach zamieszczonych w serwisie, w tym w szczególności o Operatorach
i świadczonych przez nich usługach, jak również odpowiadania na zamieszczone
komentarze.
2. W celu skorzystania z Usługi Opinii, Użytkownik powinien wypełnić Formularz znajdujący się pod Materiałami prezentowanymi w Serwisie, np. pod artykułami lub podstronami dotyczącymi Operatorów, poprzez podanie swojego imienia lub pseudonimu oraz adresu e-mail, zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Opublikuj Komentarz” lub równoważnego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usługi
Opinii.
4. Komentarze dodawane przez Użytkowników w ramach Usługi Opinii podlegają moderacji.
Usługodawca zastrzega sobie prawo publikowania komentarzy w terminie 5 dni roboczych, chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na znaczne obciążenie Serwisu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego oraz postanowienia Regulaminu. W przypadku
odmowy publikacji komentarza, Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie
względem Usługodawcy.

§ 6

[Reklamacje]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem
Serwisu, jak również dotyczących świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
2. W celu złożenia reklamacji, Użytkownik powinien podać imię, nazwisko, adres e-mail,
adres do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany w reklamacji, przy czym na wyraźne żądanie Użytkownika wnoszącego reklamację odpowiedź zostanie wysłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
4. Reklamacje należy wysyłać na adres do korespondencji Usługodawcy, tj. Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Komórkomat”, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@komorkomat.pl.
5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące w szczególności usług świadczonych przez podmioty trzecie, które są przedmiotem Informacji o Ofertach będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, w szczególności Operatorowi albo Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o konieczności skierowania reklamacji do właściwego podmiotu. W przypadku, przekazania reklamacji do podmiotu właściwego, Usługodawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu jego reklamacji.

§ 7

[odpowiedzialność Usługodawcy]

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń.

2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od
Usługodawcy, w tym leżące po stronie Operatorów, szkody poniesione przez Użytkownika,
które zostały spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia
haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie systemu
Użytkownika wirusami.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
 2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;
 3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

§ 8

[postanowienia końcowe]

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników jako ich administrator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie.
2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu z ważnych powodów,
w szczególności w wypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub
zmiany funkcjonalności Serwisu lub Usług.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.komorkomat.pl/regulamin w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od udostępnienia zmienionej treści Regulaminu w Serwisie. Informacja o publikacji zaktualizowanego Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2021 roku.


Regulamin obowiązujący do 14 stycznia 2021 roku

 


Regulamin obowiązujący do 9 marca 2021 roku