Regulamin zasad korzystania komorkomat.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) opisuje zasady korzystania z serwisu komorkomat.pl (zwanego dalej Serwisem), określa rodzaje usług świadczonych za jego pośrednictwem, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2. Właścicielem serwisu komorkomat.pl jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-192 przy ulicy Leszno 14, zarejestrowanej w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27- 51-881.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://komorkomat.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz oferowanych Usług.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl – Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-192, przy ulicy Leszno 14, zarejestrowanej w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27- 51-881.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca Oferty telekomunikacyjnej za jego pomocą.

3. Serwis –zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.komorkomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i/lub jego partnerów, w szczególności multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

4. Usługi – usługi świadczone przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 Regulaminu.

5. Oferta – indywidualna oferta określonego Operatora komórkowego, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika w Serwisie lub w trakcie rozmowy z Konultantem Call Center, skierowana do Użytkownika przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Operatora komórkowego.

6. Operator komórkowy – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Operatorach komórkowych, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie.

7. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

8. Konsultant Call Center – pracownik Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

9. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu Operatora komórkowego polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów.

10. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 6 powyżej, w zakresie zawierania umów za pośrednictwem Call Center.

11. Umowa – umowa zawarta przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym z wykorzzystaniem usług Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp k.

12. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.

13. Kreator ofert – kalkulator Ofert komórkowych umożliwiający Użytkownikowi przeliczenie wysokości Oferty na podstawie uzupełnionych przez niego danych

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do przekazania danych użytkownika do multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.; do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności przez Operatorów komórkowych i/lub partnerów Operatorów komórkowych. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

3. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępny pod adresem https://komorkomat.pl/regulamin/

4. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. umowę z Operatorem komorkowym – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy wybranego Operatora komórkowego.

§ 4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. komorkomat.pl, na podstawie niniejszego regulaminu, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikowi, dostęp do propozycji ofertowych produktów i usług, w tym szczególnie ofert Operatorów komórkowych.

2. Użytkownik chcąc dokonać porównania ofert Operatorów komórkowych jest zobowiązany wprowadzić do formularza kalkulacyjnego niezbędne i prawdziwe informacje.

3. Użytkownik ma prawo do przerwania lub powrócenia do uzupełnienia formularza kalkulacyjnego w dowolnym momencie.

4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, z wyłączeniem danych osobowych, są za jego zgodą przekazywane są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

5. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Regulaminem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępnego pod adresem https://komorkomat.pl/regulamin oraz według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach umowy danego Operatora komórkowego, mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.

6. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

§ 5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu komorkomat.pl jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

2. Dane osobowe Użytkownik przekazuje dobrowolnie i są one wykorzystywane w celu przygotowania ofert, a także zawarcia umowy o świadczenienie usług telekomunikacyjnych z Operatorem komórkowym, jej realizacji i obsługi. W związku z tym dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację i obsługę zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3. Na podstawie odrębnego zapytania, Użytkownik może udzielić Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w tym zapytaniu lub na przekazanie danych osobowych podmiotom w nim określonym.

4. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

5. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak np. region, z którego łączy się Użytkownik.

6. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony podanych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych

7. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem komórkowym dane osobowe zostaną przekazane do Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§ 6. Techniczne aspekty korzystania z usług serwisu komorkomat.pl

1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego.

§ 7. Zasady odpowiedzialności

1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w serwisie komorkomat.pl, niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia Kreatora ofert przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Rankomat Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, prawdziwość oraz aktualność informacji dotyczących poszczególnych ofert zawartych w Serwisie.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8. Prawa własności intelektualnej

1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że wszelkie znaki towarowe znajdujące się w serwisie komorkomat.pl należą do Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. posiada prawo do ich wykorzystywania.

2. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich dostępnych w serwisie treści tylko i wyłącznie do własnego, osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 9. Postępowania reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać mailowo pod adres: kontakt@komorkomat.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 9.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 10. Postępowania końcowe

1. Spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłe w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

2. rankomat.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski

4. Data opublikowania regulaminu 01.02.2017

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat dla umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Sp. z o.o. Sp.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Serwisem”) oraz za pośrednictwem Call Center prowadzonego przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Call Center”) w zakresie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://www.komorkomat.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. – Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 14 zarejestrowana w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000549898, NIP 113-28- 87-302, Regon 361130993. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest agencją ubezpieczeniową wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.

3. Serwis – wykorzystywana przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych http://www.komorkomat.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

4. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

5. Konsultant Call Center – pracownik Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

6. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu Operatorów komórkowych polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu tychże umów.

7. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center.

8. Operator komórkowy – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Operatorach komórkowych, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie.

9. Oferta – oferta komórkowa w Serwisie https://www.komorkomat.pl, skierowana do Użytkownika przez rankomat.pl lub przez operatora komórkowego, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika w rozmowie z Konsultantem Call Center i skierowana do Użytkownika przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

10. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa zawarta przez Użytkownika z wybranym przez niego Operatorem komórkowym z wykorzystaniem Call Center.

11. OWU ŚUT – ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na których podstawie jest zawierana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

12. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony https://www.komorkomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.

5. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych , a następnie zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej w z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU ŚUT wybranego Operatora komórkowego.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

2. W działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Operatora komórkowego. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

6. Koszty połączenia z Serwisem lub Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

1. Użytkownik za pośrednictwem usług Call Center wskazuje Operatora komórkowego oraz wybiera rodzaj oferty – jej zakres, koszt, przekazuje powyższe dane podczas rozmowy z Konsultantem Call Center.

2. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych w rozmowie z Konsultantem Call Center.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych następuje na wniosek Użytkownika, po wskazaniu przez Użytkownika Operatora komórkowego, rodzaju oferty – jej zakresu, kosztu. Podane dane są składane przez Konsultanta Call Center działającego w imieniu Użytkownika, w systemie udostępnionym przez Operatora Komórkowego

5. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zastosowanie mają postanowienia OWU ŚUT, na podstawie których jest zawierana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług i ochrona danych osobowych

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

1.1. drogą elektroniczną na adres kontakt@komorkomat.pl;

1.2. drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres: Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

2.1 oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),

2.2 szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Operatora komórkowego za pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Operatora komórkowego.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 01.02.2017 roku.

2. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

Regulamin usługi „Zamów kontakt”

1. Definicje

1.1. komorkomat.pl – Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.komorkomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i/lub jego partnerów, w szczególności multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

1.2. Oferta – oferta komórkowa w Serwisie komorkomat.pl, skierowana do Użytkownika przez rankomat.pl lub przez operatora komórkowego, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do Użytkownika przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Operatora komórkowego.

1.3. Operator komórkowy – podmiot udzielający usług telefonii komórkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, którego oferta prezentowana jest w Serwisie, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne.

1.4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca Oferty komórkowej za jego pomocą.

2. Każdy użytkownik serwisu komorkomat.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt w sprawie Oferty, zamieszczonym w serwisie komorkomat.pl

3. Użytkownik dokonuje zgłoszenia podając numer telefonu za pomocą pola typu popup, dostępnego w Ofercie wybranego partnera Operatora komórkowego, w serwisie komorkomat.pl.

4. W przypadku zamówienia kontaktu, w ciągu 72h po wykonaniu kalkulacji ofert w serwisie komorkomat.pl, rankomat.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do jednego partnera operatora telekomunikacyjnego – tego, które wg rankomat.pl może mieć dla niego najlepszą ofertę telekomunikacyjną.

5. Aby skrócić czas oczekiwania na wykonanie kalkulacji oferty przez danego Operatora komórkowego, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby rankomat.pl wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie do Operatora komórkowego lub jego partnera również dane podane w formularzu kreatora ofert.

6. W celu dokładnego przedstawienia oferty telekomunikacyjnej oraz potencjalnego zawarcia umowy, Użytkownik udziela rankomat.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz danych podanych przez Użytkownika w kreatorze ofert do jednego z podmiotów znajdujących się na poniższej liście: a. Forsell Sp. z o.o.; b. Premium Mobile S.A.

7. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.komorkomat.pl/regulamin oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.