Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, pozyskanych w związku z korzystaniem z usługi, polegającej na zamówieniu kontaktu (dalej: „Usługa Zamów Kontakt”) w celu przedstawienia ofert (dalej: „Oferta”) telefonii komórkowej (GSM), w tym dotyczących Internetu mobilnego, jest Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000588980, NIP: 5272751881, adres e-mail: kontakt@komorkomat.pl (dalej: „Administrator”).

Jeśli w wyniku przedstawienia Oferty, zawrzesz umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w tym Internetu mobilnego, to administratorem Twoich danych osobowych będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny (dalej: „Operator”) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawa telekomunikacyjnego.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach ochrony danych
osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@rankomat.pl.

3. W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji zamówionego przez Ciebie kontaktu telefonicznego i przedstawienia Oferty na Twoje życzenie – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: „RODO”), tj. w celu podjęcia działań na Twoje żądanie – realizacji Usługi Zamów Kontakt;
2) prowadzenia działań marketingowych Administratora i podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej, tj. Ubezpieczenia Rankomat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz Ubezpieczenia online.pl Rankomat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji działań mieszczących się w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, polegających na prowadzeniu komunikacji marketingowej dotyczącej produktów własnych, a także ww. podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej, co Administrator.

4. Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

W celu przedstawienia Ci Oferty i umożliwienia zawarcia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych będącej jej przedmiotem, Twoje dane osobowe mogą zostać
przekazane Operatorom współpracującym z Administratorem, na rzecz których
Administrator świadczy usługi za pośrednictwem strony komorkomat.pl. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do zrealizowania kontaktu lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów (wszędzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie jako podstawa przetwarzania wskazany jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie do takiego przetwarzania. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu, który wskazałeś w sprzeciwie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Twoich danych, nadrzędnych wobec wskazanych przez Ciebie interesów, praw i wolności.

7. Pozostałe prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych
osobowych

Poza wskazanym powyżej prawem wniesienia sprzeciwu, przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi Zamów Kontakt. W przypadku niepodania danych osobowych realizacja Usługi Zamów Kontakt i przedstawienie Oferty nie będzie możliwe. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Bezpłatny serwis doradców komórkowych
Dobierzemy Ci najlepszą ofertę!
+48
  • {{ error }}
Już {{count}} {{count_form}} dzisiaj rozmowę
Proszę aby doradca Komórkomat przedstawił mi porównanie ofert GSM kontaktując się na podany przeze mnie numer telefonu.
Wszystko gotowe!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą wkrótce.

Dodaj komentarz

avatar
Oszczędź nawet 50% na rachunkach za telefon
Porównaj oferty 21 operatorów